GDPR

Informace o nakládání s osobními údaji

Níže naleznete informace o zpracování osobních údajů společností SVOMI-trading s.r.o. Křenová 292/12, Brno 602 00, DIČ:CZ28095863, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C. vložka 63329 (dále jen "Společnost").

  • Základní informace

Informace ,které jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES ("GDPR").

Osobními údaji se rozumí všechny (jakékoli) informace, které se týkají konkrétního člověka (fyzické osoby).

Správcem osobních údajů je osoba, která určuje účel zpracování osobních údajů a prostředky, které jsou ke zpracování používány.

Zpracováním osobních údajů je činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádí s osobními údaji

  • Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely

pro účely splnění smluvních povinností, kterou s Vámi společnost uzavírá (fakturace apod.),

splnění právních povinností (např. zákonné povinnosti v oblasti účetnictví a daní, pracovněprávní vztahy apod.),

pro účely oprávněných zájmů společnosti (např. komunikace smluvních stran, prokázání našich nároků, zajištění bezpečnosti a ochrana majetku apod.)

V případě zpracování osobních údajů na základě smlouvy, je poskytnutí Vašich identifikačních a kontaktních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít.

Kontaktní údaje

V záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů, se na společnost můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

e-mail: accom.brno@email.cz

telefonní kontakt: +420 604 50 70 30

korespondenční adresa: SVOMI-trading s.r.o. Křenová 292/12, Brno 602 00

Kategorie osobních údajů

identifikační a fakturační (titul, jméno, příjmení, funkce, adresa sídla, korespondenční adresa, IČ, DIČ atd.);

kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo atd.);

údaje nezbytné pro plnění právních povinností Společnosti (např. při ubytování cizinců společnost zpracovává údaje o státním občanství, trvalém bydlišti v zahraničí, číslo cestovního dokladu atd. pro účely vedení domovní knihy dle zákona o ubytování cizinců);

další údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy (např. bankovní spojení apod.), pro plnění právní povinnosti nebo realizaci oprávněného zájmu (např. audiovizuální záznamy z bezpečnostních kamer), případně údaje k jejichž zpracování udělil subjekt údajů souhlas.

Doba zpracování

Vaše údaje budou zpracovávány následovně:

pro účely plnění ze smlouvy po dobu trvání této smlouvy;

pro účely plnění právních povinností Společnosti po dobu nezbytnou pro splnění těchto povinností a je-li doba zpracování určena právním předpisem, pak po dobu tam stanovenou;

pro účely obhajoby právních nároků Společnost nejméně po dobu jednoho roku od skončení promlčecí doby těchto nároků;

pro zpracování na základě oprávněného zájmu nejdéle po dobu, po kterou je zpracování pro tento oprávněný zájem nezbytné;

pro účely zpracování na základě Vašeho souhlasu po dobu, na kterou byl udělen.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány/zpřístupněny jiným příjemcům. Mezi příjemce mohou patři smluvní partneři Společnosti, kteří Společnosti poskytují služby, při kterých jsou zpracovávány osobní údaje (např. poskytovatelé IT služeb, účetních, daňových či právních služeb apod.), dále pak mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (finanční úřad, soudy, orgány činné v trestní řízení apod.).

Společnost nemá zájem na předávání osobních údajů do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Zdroj údajů

Osobní údaje Společnost získává zpravidla přímo od subjektů údajů nebo od obchodních partnerů či z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík).

Práva subjektů údajů

Dle GDPR může subjekt

požadovat přístup k osobním údajům,

požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů,

požadovat doplnění neúplných osobních údajů,

požadovat výmaz nebo omezení zpracování,

vznést námitku proti zpracování,

požadovat ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo jejich likvidaci,

podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud si nejste jistí, zda či jakým způsobem jsou Vaše údaje Společností zpracovávány, přejete si aktualizovat či opravit své údaje, chcete požádat o jejich výmaz či omezení zpracování, případně uplatnit námitku proti zpracování, můžete se obrátit na Společnost prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 3. výše....